Maailma Veetransporditaristu Liit

Allikas: Mereviki
Maailma Veetransporditaristu Liit
PIANC.png
Lühendnimi: PIANC
Tüüp: Insenertehniline ühendus
Nimi teistes keeltes: World Association for Waterborne Transport Infrastructure
Asutatud: 25. mai 1885
Liikmed: 2 100
Juht: president Geoffroy Caude (alates 2011)
Peakorter: Brüssel, Belgia
Töötajaid: 5
Töökeel(ed): inglise, prantsuse
Tunnuslause: Navigare necesse
Koduleht: www.pianc.org

Maailma Veetransporditaristu Liit (World Association for Waterborne Transport Infrastructure - PIANC) - on rahvusvaheline organisatsioon, mis asutati 1885. aastal [1]. Liidu roll seisneb standardite ja soovituste väljatöötamises nii veeliikluse infrastruktuuri rajatiste ja nende kasutamise valdkonnas kui ka mere ja sisevete laevateede, sadamarajatiste, lüüside, laevade ning nende kasutamisega kaasnevates keskkonnakaitseküsimustes.

Kuni 1921. aastani kandis organisatsioon nime Navigatsiooni Kongresside Alaline Rahvusvaheline Liit (Permanent International Association of Navigation Congresses). Sellest ajast pärineb ka organisatsiooni ingliskeelne lühend PIANC. Aastail 1921–2008 nimetati organisatsiooni Rahvusvaheliseks Navigatsiooni Liiduks (International Navigation Association) ja alates 2008. aastast kannab organisatsioon nime Maailma Veetransporditaristu Liit. PIANC-i peakontor asub Brüsselis.

Ajalooline ülevaade

Esimene Sisevete Navigatsiooni Kongress, mis pani aluse navigatsiooni infrastruktuuri küsimuste avalikule rahvusvahelisele arutelule, toimus 25. mail 1885 Brüsselis. Mõned aastad hiljem liitusid Sisevete Navigatsiooni Kongress ja Ookeani Navigatsiooni Kongress ning liitumise tulemusena tekkis uus Rahvusvaheline Navigatsiooni Kongress. 1900. aastal Pariisis peetud kongressil loodi Navigatsiooni Kongresside Alaline Rahvusvaheline Komisjon. Kaks aastat hiljem võeti vastu seni kehtiv PIANC-i põhikiri. Organisatsiooni tegevuse põhivormiks olid iga nelja aasta järel toimuvad kongressid maailma eri paigus. 1979. aastal otsustati luua Tehniliste Komisjonide egiidi all alalised tehnilised komisjonid ja töörühmad. PIANC on aastatega teinud oma arengus suure hüppe. Kongressi korraldamisest iga nelja aasta järel on kujunenud pidevalt tegutsev, tehnilisi standardeid kehtestav ja kõrge kvaliteediga aruandeid avaldav organisatsioon.

Liikmelisus

PIANC-i moodustavad kvalifitseerunud liikmed (riiklikud liikmed) [2] ning toetaja- ja auliikmed, kes võivad olla kas juriidilised või füüsilised isikud. Peaassambleel hääletamisõigust omavad kvalifitseerunud liikmed on:

 • liikmesriigi ametlikud esindajad;
 • liikmesriigi regioonide ametlikud esindajad;
 • liikmesriigi rahvuslikud sektsioonid või riigiasutused riikidest, kes ei ole (enam) kvalifitseerunud liikmed. Need rahvuslikud sektsioonid või riiklikud institutsioonid saavad kvalifitseerunud liikmetega samad õigused ja kohustused pärast seda, kui nende liikmelisus on peaassamblee poolt heaks kiidetud;
 • valitsustevahelised organisatsioonid.

Eesti Vabariigi Veeteede Amet on PIANC-i kvalifitseerunud liige alates veebruarist 2001.

PIANC-i juhivad president, peasekretär ja asepresidendid. Asepresidendid valitakse nii, et kõik maailma põhilised piirkonnad oleksid esindatud. Oluliste otsuste vastuvõtmine kuulub igal aastal toimuva PIANC-i peaassamblee (Annual General Assembly) pädevusse.

PIANC Eesti

 • PIANC Eesti on 2015. aasta veebruaris asutatud mittetulundusühing, PIANC-i rahvuslik ühendus (National Section), mis annab Eesti inimestele ja ettevõtetele võimaluse liituda ülemaailmse organisatsiooniga, et saada liikmetele ette nähtud soodustusi ja osaleda soovi korral organisatsiooni töös.

Üritused

PIANC korraldab ülemaailmseid kongresse iga nelja aasta järel maailma eri paigus. Seonduva tegevusena on kongresside kõrval märkimisväärt järgnevad regulaarsed üritused:

 • „Tarkade jõgede“ (Smart Rivers) kongressid sisevete navigatsiooni infrastruktuuri teemadel;
 • COPEDEC-i kongressid, mis toimuvad üleminekumajandusega riikides;
 • Vahemere päevad (Mediterranean Days) Vahemere ranniku ja sadamate insenertehnilistest probleemidest;
 • NordPIANC-i konverentsid, mis toimuvad regionaalse ühenduse NordPIANC ühes liikmesriigis iga kahe aasta järel. NordPIANC-i kuuluvad Eesti, Island, Norra, Rootsi, Soome ja Taani. Eestis toimus NordPIANC-i konverents 2011. aastal.

Komisjonid

PIANC-i põhiline tegevus seisneb rahvusvaheliste ekspertide töörühmade moodustamises ja administreerimises. Töörühmade ülesandeks on:

 • tehniliste aruannete ja juhendite koostamine veetranspordi infrastruktuuri projekteerimiseks, konstrueerimiseks ja hooldamiseks [3]
 • rahvusvaheliste kongresside ja muude ürituste korraldamine
 • oma valdkonna parimate väljaselgitamine nende tunnustamiseks

Selleks on PIANC-i koosseisus järgmised rahvusvahelistest ekspertidest koosnevad tehnilised komisjonid:

 • Sisevete komisjon (InCom)
 • Keskkonnakomisjon (EnviCom)
 • Merekomisjon (MarCom)
 • Harrastusnavigatsiooni komisjon (RecCOM)

Peale eeltoodute kuuluvad PIANC-i koosseisu veel järgmised strateegilised komisjonid:

 • Rahvusvahelise koostöö komisjon (CoCom)
 • Finantskomisjon (FinCom)
 • Edendamise ja propageerimise komisjon (ProCom)
 • Noorte spetsialistide komisjon (YPCom)

Sisevete komisjon (InCom)

Sisevete komisjon InCom korraldab PIANC-i tegevust sisevete veeteede valdkonnas nii koostöös merekomisjoni, harrastusnavigatsiooni komisjoni ja keskkonnakomisjoniga teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega PIANC-i strateegiliste eesmärkide saavutamiseks.

Keskonnakomisjon (EnviCom)

Keskkonnakomisjon EnviCom tegeleb spetsiifiliste keskkonnaprobleemidega, mis seonduvad PIANC-i eesmärkidega ja samuti esindab PIANC-i sellistes keskkonnaprobleemidega tegelevates rahvusvahelistes organisatsioonides, nagu Londoni konventsioon (London Convention), OSPAR, WODA jt. Keskkonnaprobleemide käsitlemisel teeb keskkonnakomisjon koostööd nii PIANC-i teiste komisjonidega kui ka mittetraditsiooniliste rühmadega, kes tegelevad keskkonnaküsimustega. Komisjon astub samme, et tõhustada PIANC-i võimekust, kaasates komisjoni töösse keskkonnaspetsialiste.

Merekomisjon (MarCom)

Merekomisjoni MarCom põhitegevus on suunatud meresadamate ja laevateede küsimustele. Seejuures teeb merekomisjon koostööd teiste PIANC-i komisjonidega ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu IMO, IAPH, IALA jt.

Harrastusnavigatsiooni komisjon (RecCom)

Harrastusnavigatsiooni komisjoni RecCom eesmärgiks on välja töötada soovitusi ja standardeid veespordi või muu harrastusnavigatsiooni infrastruktuuriga seonduvas valdkonnas ning integreeruda ülejäänud navigatsiooni - kaubandusliku, kalanduse jm) tüüpidega. Harrastusnavigatsiooni komisjoni koosseisu kuulub eri mandritelt umbes 15 eksperti, kes koordineerivad komisjoni töörühmade tööd tehniliste aruannete ja juhendite ettevalmistamisel. Komisjon algatas ka PIANC-i jahisadamate projekteerijate treeningprogrammi (MDTP), mille eesmärgiks on kursuste korraldamine jahisadamate projekteerijatele.

Harrastusnavigatsiooni komisjon on välja töötanud klassifitseerimise alused väikelaevadele, mis on väiksemad kui „Euroopa sisevete klassifikatsioonis“ (CEMT) ette nähtud ning mis kasutavad sisevete RA, RB, RC ja RD klassi laevateid. Ettepaneku laiendada CEMT klassifikatsiooni jõustas ÜRO Majanduskomisjon oma resolutsiooniga nr 52, [5,6] Euroopa kohta.

Autasud

PIANC on koos oma tehniliste komisjonidega asutanud järgmised autasud:

 • PIANC-i De Paepe-Willemsi autasu
 • PIANC-i Marina (jahisadama) suurepärase projekteerimise „Jack Nicholi“ autasu
 • PIANC-i noorte spetsialistide (YP) autasu
 • PIANC-i „Töö loodusega“ (Working with Nature) autasu

PIANC-i eri autasudel on igal oma statuut.

Viited

Välislingid

Inglise Vikipeedia artiklist “The World Association for Waterborne Transport Infrastucture” (PIANC) tõlkinud Krista Rohtmaa