Gaasianalüsaator

Allikas: Mereviki

Gaasianalüsaator on mõõteriist gaasisegu kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise kindlaksmääramiseks.

Pidevalt karmistuvate globaalsete keskkonnakaitse nõuete tõttu on laevades muutunud vajalikuks gaasianalüsaatorid, mis kontrolliksid pidevalt lämmastsikoksiidide (NOx) ja vääveldioksiidide (SOx) sisaldust diiselmootorite heitgaasides. Laevades kasutatakse põhiliselt automaatselt toimivaid gaasianalüsaatoreid näidu-, registreerivate või signaliseerivate mõõteriistadena.

Gaasianalüsaatorite tööpõhimõtted

  • Keemilised gaasianalüsaatorid põhinevad gaaside selektiivsel absorbeerimisel keemiliste reagentidega
  • Termokeemilised gaasianalüsaatorid põhinevad gaaside põlemise soojusefekti mõõtmisel
  • Termokonduktomeetrilised gaasianalüsaatorid põhinevad analüüsitava gaasisegu ja õhu soojusjuhtivuse võrdlemisel
  • Elektrokeemilised gaasianalüsaatorid põhinevad uuritavat gaasi absorbeerinud lahuse elektrijuhtivuse mõõtmisel
  • Densitomeetrilised gaasianalüsaatorid põhinevad gaasisegu tiheduse mõõtmisel
  • Magnetilised gaasianalüsaatorid põhinevad hapniku paramagnetilisusel
  • Optilised gaasianalüsaatorid põhinevad gaasisegu optilise tiheduse, neeldumis– või kiirgusspektrite mõõtmisel
  • Radioaktiivsed gaasianalüsaatorid põhinevad alfakiirgurit sisaldavas ionisatsioonikambris jääval rõhul oleva gaasi koostise muutumisest põhjustatud elektrivoolu tugevuse mõõtmisel (kiirguse mõjul tekkinud ioonide liikuvus sõltub gaasi koostisest)
  • Spektraalanalüüsil põhinevad gaasianalüsaatorid.

Optiline gaasianalüsaator laevade jaoks

Spetsiaalselt laevade diiselmootorite jaoks on firma Danfoss IXA välja töötanud optilise gaasianalüsaatori MES 1001 (Marine Emission Sensor), mille töö põhineb ultraviolettkiirguse neeldumise spektroskoopial diiselmootori heitgaasides sisalduvate kahjulike lisandite NOx ja SOx kontsentratsiooni määramiseks. Saadud andmeid võrreldakse gaasianalüsaatori andmebaasi (kataloogi) salvestatud, laboratooriumis mõõdetud kahjulike lisandite lubatud piirväärtustega, mille alusel saadakse heitgaasides sisalduvate kahjulike lisandite täpne kontsentratsioon.

Seademe tajuriks on sond, milles heitgaaside valgustatakse ultraviolettkiirgusega. Vältimaks optiliste elementide saastumist, puhastatakse heitgaasid enne sondi sisenemist suruõhuga. Suruõhuga puhastatkse sond ka analüüsitud heitgaasidest, s.t. tajur “nullitakse” perioodiliselt.

Mõõtmistulemused on võimalik väljastada mitmesse väljundisse. Need salvestakse reaalajas koos laeva asukoha märkega (kasutades ülemaailmset asukohamääramise süsteemi GPS) analüsaatori mällu, mis võimaldab kontrollorganitel vajaduse korral tuvastada keskkonnanõuetest kinnipidamise eri sõidupiirkondades.

Mõõtetulemusi on võimalik kasutada laeva siseandmesides ning SRC (Selective Catalytic NOx Reduction) katalüsaatori ja skraberi heitgaaside järelpuhastusprotsessi automaatseks reguleerimiseks.

Autor: Jüri Kask