Ohutusjuurdluse Keskus

Allikas: Mereviki

Ohutusjuurdluse Keskus (OJK) on 1. jaanuaril 2012 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juurde loodud struktuuriüksus, mille ülesanne on lennu-, laeva- ja raudteeõnnetuste ohutusjuurdlus.

Oma tegevuses lähtub OJK Lennundusseadusest, Raudteeseadusest, Meresõiduohutuse seadusest, OJK põhimäärusest, Ohutusjuurdluse korrast, Euroopa Liidu  määrustest ning rahvusvahelistest kokkulepetest.

OJK on ohutusjuurdluste läbiviimisel sõltumatu ja iseseisev ning ei tegele süü ega vastutuse küsimustega.

Vastavalt Meresõiduohutuse seadusele viib OJK laevaõnnetuse ohutusjuurdlust läbi väga raskete ja raskete laevaõnnetuste suhtes, mis on seotud Eesti riigilippu kandva laevaga, leiab aset Eesti territoriaalvetes ja sisevetel või on seotud Eesti Vabariigi muude oluliste huvidega. Laevaõnnetuste ohutusjuurdluse ülesanne on selgitada välja juhtunu asjaolud, põhjused ja tagajärjed ning ohutusjuurdluse tulemuste põhjal parandada meresõiduohutust ja vähendada õnnetuste toimumise riski tulevikus.

Allikad

Vaata ka