STCW

Allikas: Mereviki

STCW 1978 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watckeeping for Seafarers 1978) on Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon, mis kehtestab meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse rahvusvahelised miinimumstandardid, mida osalisriigid peavad täitma õigusega kehtestada kõrgemaid standardeid. Konventsiooni eesmärk on tagada inimelu ja materiaalsete väärtuste ohutust merel ning merekeskkonna kaitse.

STCW töötas välja Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) koostöös Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga (ILO), võeti vastu 1978. aastal Londoni konverentsil ja jõustus 1984. aastal. Konventsioon koosneb 18 artiklist (Article), konventsiooni lisast (Annex), mis koosnes algselt 6 peatükist (Chapter), ja reeglitest (Regulation) ning sisaldab konventsiooni nimetuses mainitud standardite, nõuete ja soovituste kirjeldust.

Konventsiooni tekst on säilitanud oma algse sisu tänapäevani, kuid Artikkel XII näeb ette muudatuste tegemise korra. 1991. ja 1994. aastal võeti IMO Mereohutuse komitee (MSC) resolutsioonidega vastu rida muudatusi konventsiooni lisa reeglites. Konverentsil 1995. aastal võeti vastu uus konventsiooni lisa tekst, milles on nüüd 8 peatükki. Lisa tehnilisest tekstist eraldati nn STCW koodeks (STCW Code), millesse viidi üle suur osa täpsustatud nõudeid. Sealjuures jagati koodeks A ja B osaks.

Viimased, kõige olulisemad ja põhjalikumad on 25. juuni 2010. aasta konverentsil vastu võetud ja 1. jaanuarist 2012 kehtivad nn Manila muudatused. Muudeti põhjalikult konventsiooni lisa kokkuvõtvat osa (Attachment 1) ja veelgi põhjalikumalt koodeksit (Attachment 2). STCW koodeksis laiendatakse ja selgitatakse konventsiooni lisa põhinõudeid.

STCW koodeksi A-osa, mis käsitleb konventsiooni lisa sätteid, on kohustuslik. Kõik laevapere jaoks nõutavad miinimumstandardid on üksikasjalikult esitatud tabelites. STCW koodeksi B-osa sisaldab konventsiooni lisa sätete rakendamise soovituslikke juhiseid, mis ei ole kohustuslikud - nende eesmärk on üksnes näidata, kuidas konventsiooni nõudeid on võimalik täita.

2014. aastaks oli STCW konventsioonil 158 osalisriiki, mis esindavad 98,8% maailma laevastiku tonnaažist.

Autorid:

Allikad