Mereviki:Autoriõigused

Allikas: Mereviki
Redaktsioon seisuga 27. märts 2015, kell 17:52 kasutajalt Tauri (arutelu | kaastöö)
Mereviki juhend

Mis on Mereviki?
Põhimõtted
Mida Mereviki ei ole?
Redigeerimisjuhend
Vormistusreeglid
Piltide kasutamine
Viitamine
Autoriõigused
Merevikist otsimine

Merevikisse materjalide lisamisel ei tohiks unustada (seda nii eetiliselt kui juriidiliselt) autoriõigust.

Autoriõiguse seadus

Autoriõiguste rikkumise vältimiseks tuleb tunda Autoriõiguse seadust. Järgnevalt on Mereviki kasutajatele kirja pandud olulisemad väljavõtted Eesti Vabariigi Autoriõiguse seadusest (redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.01.2012.)

2. peatükk AUTORIÕIGUSEGA KAITSTAVAD TEOSED


§ 4. Teosed, millele tekib autoriõigus

(3)Teosed, millele tekib autoriõigus, on:

1) ilukirjandus-, publitsistika-, poliitika-, haridusalased jms kirjalikud teosed;
2) teaduslikud ja populaarteaduslikud kirjalikud ja kolmemõõtmelised teosed (monograafiad, artiklid, teadusliku töö aruanded, plaanid, skeemid, maketid, mudelid, testid jms);
4) kõned, loengud, ettekanded, jutlused jt teosed, mis koosnevad sõnadest ja on väljendatud suuliselt (suulised teosed);
9) audiovisuaalsed teosed (§ 33);
11) maalikunstiteosed, graafikateosed, trükikunstiteosed, joonistused, illustratsioonid;
17) fotograafiateosed ja fotograafiaga analoogilisel viisil saadud teosed, slaidid ja slaidifilmid;
18) kartograafiateosed (topograafilised, geograafilised, geoloogilised jt kaardid, atlased, maketid);
19) õigusaktide projektid;
20) arvamused, retsensioonid, eksperthinnangud jms;
21) tuletatud teosed, see on teose tõlge, algse teose kohandus (adaptsioon), töötlus (arranžeering) ja teose muu töötlus;
23) muud teosed.

(5) Teose originaalne pealkiri (nimetus) kuulub kaitsmisele teosega võrdsetel alustel.
(6) Teose kaitstust autoriõigusega eeldatakse, välja arvatud juhul, kui käesolevast seadusest või muudest autoriõigusaktidest tulenevalt esineb seda välistav ilmne asjaolu. Tõendamiskohustus lasub teose autoriõigusega kaitstuse vaidlustajal.

§ 5. Intellektuaalse tegevuse tulemused, millele käesolevat seadust ei kohaldata
Käesolevat seadust ei kohaldata:
1) ideedele, kujunditele, mõistetele, teooriatele, protsessidele, süsteemidele, meetoditele, kontseptsioonidele, printsiipidele, avastistele, leiutistele jms intellektuaalse tegevuse resultaatidele, mis on kirjeldatud, selgitatud või muul viisil väljendatud teoses;
3) õigusaktidele ja haldusdokumentidele (seadused, seadlused, määrused, põhimäärused, juhendid, käskkirjad) ning nende ametlikele tõlgetele;
5) riigi ametlikele sümbolitele ja organisatsioonide sümboolikale (lipud, vapid, ordenid, medalid, märgid jne);
6) päevauudistele;
7) faktidele ja andmetele;


4. peatükk AUTORI VARALISTE ÕIGUSTE TEOSTAMISE PIIRAMINE (TEOSE VABA KASUTAMINE)


1. PÕHISÄTTED

§ 17. Autori varaliste õiguste piiramine
Erandina käesoleva seaduse §-dest 13–15 (autori varalised õigused), kuid tingimusel, et see ei ole vastuolus teose tavapärase kasutamisega ega kahjusta põhjendamatult autori seaduslikke huve, on lubatud teose kasutamine autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta ainult käesoleva seaduse §-des 18–25 otseselt ettenähtud juhtudel.

§ 18. Teose vaba reprodutseerimine ja tõlkimine isikliku kasutamise eesmärkidel
(1) Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on lubatud õiguspäraselt avaldatud teost füüsilisel isikul reprodutseerida ja tõlkida isikliku kasutamise eesmärkidel tingimusel, et selline tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.


2. TEOSE KASUTAMINE AUTORI NÕUSOLEKUTA JA TASU MAKSMISETA

§ 181. Autori reprodutseerimisõiguse piiramine
(1) Ilma autori nõusolekuta ja tasu maksmata on lubatud teoste ajutine või juhuslik reprodutseerimine, mis toimub tehnilise protsessi lahutamatu ja olulise osana ning mille eesmärk on vahendada teose edastamist võrgus kolmandate isikute vahel või teha võimalikuks teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti seaduspärane kasutamine ning millel puudub iseseisev majanduslik eesmärk.

§ 19. Teose vaba kasutamine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja õigusemõistmise eesmärkidel
Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta, kuid kasutatud teose autori nime, kui see on teosel näidatud, teose nimetuse ning avaldamisallika kohustusliku äranäitamisega on lubatud:
1) õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus, järgides refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust;
2) õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke;


6. peatükk AUTORIÕIGUSE AJALINE KEHTIVUS


§ 38. Autoriõiguse kehtivuse tähtaeg
(1) Autoriõigus kehtib autori kogu eluaja jooksul ja 70 aastat pärast tema surma, olenemata kuupäevast, millal teos on õiguspäraselt avalikustatud, välja arvatud käesoleva seaduse §-des 39–42 ettenähtud juhud.

§ 39. Autoriõiguse kehtivus ühise autorsuse korral
Autoriõigus teosele, mille on loonud kaks või enam isikut oma ühise loomingulise tegevusega (§ 30), kehtib teisi autoreid üleelanud ühise autori eluajal ja 70 aastat pärast tema surma.

§ 40. Autoriõiguse kehtivus anonüümselt või pseudonüümi all avalikustatud teosele
Autoriõigus teosele, mis on avalikustatud anonüümselt või pseudonüümi all, kehtib 70 aastat pärast selle teose õiguspärast avalikustamist. Kui selle tähtaja jooksul teose autor teeb üldsusele teatavaks oma kodanikunime või teose autorsuse seostamine teose loonud isikuga ei tekita enam kahtlusi, siis kohaldatakse §-de 38 ja 39 sätteid.
§ 41. Autoriõiguse kehtivus kollektiivsele teosele, töökohustuste täitmise korras loodud teosele, audiovisuaalsele teosele ja jätkuväljaandele
(1) Autoriõigus kollektiivsele teosele (§ 31) ja töökohustuste täitmise korras loodud teosele (§ 32) kehtib 70 aastat pärast selle teose õiguspärast avalikustamist.
(2) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes fikseeritud teos ei ole avalikustatud 70 aasta jooksul pärast selle loomist, siis kehtib autoriõigus 70 aastat pärast teose loomist.

§ 44. Teose autorsuse, autori nime, autori au ja väärikuse ning teose pealkirja tähtajatu kaitse
(1) Isiku konkreetse teose autoriks olemist (teose autorsust), autori nime ning autori au ja väärikust kaitstakse tähtajatult.

§ 45. Teose kasutamine pärast autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemist
Teost, mille suhtes autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on lõppenud, võivad vabalt kasutada kõik isikud, järgides käesoleva seaduse § 44 ning muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538; 1997, 93, 1559) sätteid.

Copyleft

Copyleft on autoriõiguse kasutamine eesmärgiga eemaldada seaduse poolt vaikimisi seatud piirangud teose levitamisel ning teose modifikatsioonide loomisel nõudega, et samasugused levitamis- ning muutmisvabadused säiliksid ka esialgse teose põhjal loodud töödel.

Copyleft on mäng sõnal "copyright" ('kopeerimisõigus', autoriõigus). Copyleft on juskui äraspidine autoriõigus: kui autoriõigus on loodud eesmärgiga säilitada autori kontroll teose kopeerimise, levitamise ning teosesse muudatuste tegemise üle, siis copyleft on loodud eesmärgiga säilitada teose levitamis- ning muutmisvabadus kasutajate ning järgmiste autorite jaoks. Copyleft'i põhimõtet rakendatakse tavaliselt kasutuslitsentsi abil.

Creative Commons

Creative Commons (CC) on San Franciscos asuv mittetulundusühing, mis tegutseb eesmärgiga suurendada vabalt jagatavate ja kasutatavate loometeoste hulka. Creative Commonsi poolt avaldatud litsentsid võimaldavad teose autoril osast oma õigustest loobuda nii, et avaldatud teose edasine kasutamine oleks lihtsam. Teose autor ei pruugi loobuda õigusest nõuda, et viidatakse autorile, teost jagatakse samadel tingimustel, teost kasutakse mitteärilisel eesmärgil või et teose alusel ei looda tuletatud teoseid. Neid nelja õigust kombineerides on koostatud kuus põhilist litsentsi.

Mereviki materjalide kasutamine ja materjalide kasutamine Merevikis

Merevikis leiduva ja kasutatava materjali võib jagada teksti- ja pildimaterjaliks. Kuna tekstide ja piltide kasutamisel kehtivad erinevad tingimused, siis on järgnevalt neid tingimusi ka eraldi käsitletud.

Tekstide kasutamine

Mereviki tekstide kasutamine
Mereviki artiklite tekstid on kasutatavad vastavalt Creative Commonsi litsentsile "Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti".

Mereviki kasutajatele mõeldud abilehtedel (asuvad Mereviki: nimeruumis) olevad tekstid on kasutatavad vastavalt Creative Commonsi litsentsile "Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0".

Tekstide kasutamine Merevikis
Merevikil on luba kasutada Mereleksikoni tekste siinsete artiklite kirjutamisel. Teiste allikate kasutamiseks tuleb küsida autorilt luba või kirjutada tekst oma sõnadega ümber (faktidele ja andmetele ei kohaldata Autoriõiguse seadust).

Mereviki ja Vikipeedia omavaheline tekstide kasutamine
Mereviki ja Vikipeedia tekstide kasutamine on reguleeritud kahe erineva Creative Commonsi litsentsiga: Merevikis on kasutusel Creative Commonsi litsents "Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti" ja Vikipeedias on kasutusel litsents "Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0". Lihtsamalt öeldes kasutavad mõlemad keskkonnad põhimõtteliselt sama litsentsi, kuid Mereviki tekstide puhul on äriline kasutamine keelatud, Vikipeedia tekstide puhul on see aga lubatud. Seetõttu pole võimalik Mereviki tekste Vikipeedias kasutada ja vastupidi, kuna litsentsid nõuavad jagamist samadel tingimustel (teksti litsentsi muutmine pole lubatud). Tuues Merevikist teksti Vikipeediasse, muutub teksti litsents nii-öelda leebemaks – Vikipeedias leiduvat teksti võib äriliselt kasutada, kuid algne Mereviki litsents seda ei luba. Samuti ei saa Vikipeediast pärit tekste Merevikis nii-öelda karmima litsentsi alla viia. Ainsaks erandiks on olukord, kui teksti autor ise oma teksti mõlemasse keskkonda sisestab. Sel juhul on Merevikis antud teksti puhul äriline kasutamine keelatud, kuid Vikipeedias sama teksti puhul on see lubatud. Selguse huvides peaks autor mainima, et lubab oma teksti kasutada kahe erineva litsentsi alusel.

Piltide kasutamine

Mereviki piltide kasutamine
Merevikis leiduvate piltide kasutamisel tuleb juhinduda piltide kirjelduslehtedel paiknevatest kasutustingimustest, mis on tavaliselt kehtestatud kirjelduslehele lisatud malliga.

Piltide kasutamine Merevikis

Järgnevalt on välja toodud mõned võimalused, kuidas autoriõigustega kooskõlas Merevikis pilte kasutada:

 1. Kasutaja laeb Merevikisse üles enda tehtud pildi. Kuna pildi autoriõigused kuuluvad kasutajale, saab ta valida nelja variandi vahel, kuidas üldsus tema pilti kasutada võib:
  1. Kasutaja lubab pilti kasutada ainult Merevikis - Mall:AÕ-Mereviki
  2. Kasutaja annab oma pildi avalikku omandisse ja lubab seda üldsusel ükskõik kuidas kasutada - Mall:AÕ-avalik omand
  3. Kasutaja lubab oma pilti jagada, töödelda ja äriliselt kasutada, kui seejuures viidatakse pildi autorile - Mall:Cc-by-3.0
  4. Kasutaja lubab oma pilti jagada, töödelda ja äriliselt kasutada, kui seejuures viidatakse pildi autorile ja jagatakse muutmisel sama litsentsi alusel - Mall:Cc-by-sa-3.0
 2. Kasutaja laeb Merevikisse üles pildi, mis on pärit Kaitseväe fotoalbumist - Mall:AÕ-Kaitsevägi
 3. Kasutaja laeb Merevikisse üles pildi, mille kasutamiseks on tal autori luba (soovitatavalt kirjalik). Valida võib esimeses näites mainitud variantide vahel.
 4. Kasutaja laeb üles pildi, millele Autoriõiguse seadust ei kohaldata (eelkõige lähevad selle punkti alla riigi ametlikud sümbolid ja organisatsioonide sümboolika või pildid, millel on kujutatud ainult faktid või andmed) - Mall:AÕ-piiranguta
 5. Kasutaja laeb üles pildi, mille autoriõiguse kehtivuse tähtaeg lõppenud - Mall:AÕ-lõppenud
 6. Kasutaja kasutab artiklis Wikimedia Commonsisse laetud pilti. Midagi üles laadida ei tule. Tuleb lihtsalt Wikimedia Commonsis oleva faili nime kasutada Mereviki redigeerimisaknas ja pilt ilmub artikli juurde.
 7. Kasutaja laeb üles pildi, mille kasutamiseks on autor andnud loa Creative Commonsi litsentsi alusel - (Mall:Cc-by-sa-3.0 või Mall:Cc-by-3.0)

Creative Commonsi litsentsi all olevate piltide otsimine
Merevikis ei saa kasutada suvalist veebis leiduvat pilti (kui autoriõiguse märgist pole pildile kantud, kuuluvad kõik pildi õigused ikkagi pildi autorile). Seega on üheks võimaluseks otsida litsenseeritud pilte. Creative Commonsi otsingulehe kaudu saab otsida litsenseeritud pilte erinevatelt lehtedelt. Samuti on võimalik otsingumootoris Google seada otsingul kasutusõiguse piirang.

Viited

 1. Autoriõiguse seadus
 2. Vikipeedia:Autoriõiguse seadus
 3. Vikipeedia:Copyleft
 4. Vikipeedia:Creative Commons

Välislingid