Leitnant

Allikas: Mereviki
Leitnant
Leitnandi auastme eraldusmärk
Leitnandi auastme eraldusmärk
Ingliskeelne vaste: Lieutenant (Navy)
NATO kood: OF-1
Lühend: ltn
Ingliskeelne lühend: LT (N)
Maaväe vastav auaste: leitnant
Eesti mereväe auastmed
Kõrgemad ohvitserid
Admiral
Viitseadmiral
Kontradmiral
Kommodoor
Vanemohvitserid
Mereväekapten
Kaptenleitnant
Kaptenmajor
Nooremohvitserid
Vanemleitnant
Leitnant
Nooremleitnant
Lipnik
Vanemallohvitserid
Ülemveebel
Staabiveebel
Vanemveebel
Veebel
Nooremveebel
Nooremallohvitserid
Vanemmaat
Maat
Nooremmaat
Madrused
Vanemmadrus
Madrus

Leitnant on nooremohvitseri sõjaväeline auaste, Eesti maaväes madalam kaptenist ja kõrgem nooremleitnandist, mereväes madalam vanemleitnandist ja kõrgem nooremleitnandist. Lühend ltn. NATO astmestikus on vaste OF-1 (nagu ka nooremleitnandil ja lipnikul).

Leitnandi ametikoht maaväes on rahuajal tavaliselt rühmaülem. Leitnandi või nooremleitnandi auaste omistatakse sõjakooli või sõjaväestatud kõrgkooli lõpetanule.

Leitnandi auastme keeleline ja auastmeline vastavus eri maades ning keeltes on välja toodud artikli arutelulehel.

Ajalugu

Juba 13. sajandist oli Hispaanias levinud ametinimetus lugarteniente kui asevalitseja ja kindrali asetäitja. Sõjaväes hakati 15. sajandi Prantsusmaal leitnandiks kutsuma juhtivkoosseisu liiget (aadlikku), kes määrati ametisse rühmaülema või rooduülema asetäitjana. Ühendkuningriigi mereväes oli 16. sajandi lõpust leitnant kapteni alluvuses. Algul määras kapten leitnandi ise, kuid peagi hakati nõudma erialast väljaõpet. 17. sajandist levis leitnant sõjaväelise auastmena ka teiste Euroopa riikide maa- ja mereväkke. Osisena esineb -leitnant kaptenleitnandis ja kindralleitnandis, viimane eelneb kindralkoosseisu kõrgeimale auastmele – kindralile. (Keeleliselt põhjustab leitnant kui asetäitja eksitava ebakõla, sest kaptenleitnant on kõrgem leitnandist, kindralleitnant aga madalam kindralist; nagu major on kõrgem kaptenist ja leitnandist, kuid kindralmajor madalam kindralleitnandist.)

Eri riikides võib leitnantide astmeid olla 1-3 (astmestikus allapoole): ülemleitnant – leitnant – alamleitnant, vanemleitnant – leitnant – nooremleitnant, 1. leitnant – 2. leitnant – 3. leitnant.

Sõna päritolu

Leitnandi lähtekuju on prantsuskeelne lieutenant (lieu – koht, tenant – hoidev), mille keeleliseks eellaseks loetakse ladinakeelset locum tenens - kohta hoidev. Samatähenduslikud täisvasted on ka *itaalia luogotenente (kaasajal ülemveebel), *hispaania lugarteniente ja *rumeenia locotenent.

NATO juhtimiskeeles, inglise keeles, hääldatakse lieutenant kolmeti: Ühendkuningriigis /left'enänt/ ehk /lɛfˈtɛnənt/, kõnekeeles /löt'enänt/ ehk /ləˈtɛnənt/ USA-s /luut'enänt/ ehk /luːˈtɛnənt/